Algemene Ledenvergadering 30-11-2017

14 november 2017

Agenda Algemene Ledenvergadering VV Corenos

Donderdag 30 november 2017    Aanvang 20.45 uur

 

Klik op het bericht om de agenda te raadplegen.

 

1           Opening + vaststellen agenda

2          Mededelingen

3          Notulen ledenvergadering november 2016 

4          Ingekomen stukken

5          Jaarverslag seizoen 2016 – 2017

6          Jaarverslag jeugd 2016 – 2017

7          Financieel jaaroverzicht                                  

8          Verslag en verkiezing kascommissie

9          Bestuursverkiezing 

Aftredend:

Oomke (algemeen bestuurlid- herkiesbaar)

Roy Reininga ( – herkiesbaar)

Sanne Scholtens ( herkiesbaar)

 

10        Accommodatie

11        Rondvraag

12        Sluiting

           

*          (Tegen)kandidaten voor een plaats in het bestuur kunnen zich melden bij de secretaris. Indiening dient uiterlijk woensdag 29 november 2017 te gebeuren. Meer info hierover bij één van de bestuursleden