REO

  • Algemeen
  • Bestuursleden
  • Mijlpalen REO
  • Kampioenslied
  • Clubkas
  • ABC
  • Clublied
  • Overzicht

Vanaf de oprichting in 1935 tot de fusie met Noorder Boys in 1963

Als officiële oprichtingsdatum staat 1 April 1935 geschreven. Rond die tijd kwam een groep straatvoetballers uit Roodeschool samen bij de boerderij van Arie Dijkhuizen om een voetbalvereniging op te richten en deel te nemen aan de competitie. Op voorstel van één der initiatiefnemers, de heer L. Smit, die later secretaris werd, zou men trachten om ook zoveel mogelijk spelers van buiten Roodeschool aan te trekken. Er werd een bestuur gekozen bestaande uit de heren H. Diephuis die voorzitter werd, L. Smit nam het secretariaat waar en R. Reinders werd penningmeester. Vrij kort na de oprichting toog men op pad om leden te winnen hetgeen in het bijzonder de heren Diephuis en Smit op zich namen. Zo kwamen spelers van Hefswal, Uithuizermeeden, Zijldijk, Oudeschip en Appingedam de gelederen versterken. Toen men echter voor de zondagssport ging kiezen, gingen enkelen de nieuwe vereniging om principiële redenen weer verlaten, zij zijn echter wel jarenlang donateur gebleven.

Het REO-terrein

De eerste trainingen werden verzorgd door Arie Dijkhuizen die ook een trainingsveld beschikbaar stelde gelegen naast de boerderij. De eerste competitie werd afgewerkt op het terrein van J. Dijk achter de v. Speykstraat. Het tweede jaar speelde men reeds op het bij zeer velen bekend geworden Reo terrein, eigenaar D. Gorter, achter bakker Hein. Toen had de club reeds 110 donateurs waaruit bleek hoezeer het publiek behoefte had aan ontspanning na een zesdaagse werkweek. De gemeentebestuurders hadden nogal wat moeite met het gegeven dat de Roodeschoolsters op zondag speelden en zo kon het voorkomen dat de politie in opdracht van de burgemeester enige keren verscheen om de bal in beslag te nemen. Het heeft voorzitter Diephuis heel wat moeite gekost om die burgemeester op andere gedachten te brengen, doch uiteindelijk zag deze het nutteloze ervan in.
Wasgelegenheid

Het Reoveld, klein van afmeting, is menig tegenstander te veel geweest daar de meesten een groter veld gewend waren. Zo werd menig tegenstander van naam een door hen niet verwachte nederlaag toegebracht waardoor het eerste kampioenschap reeds in 1937 werd behaald. Bekende tegenstanders in die tijd waren ‘t Zandt, de Rohben, Rasch Corinthia en Middelstum 2. Als clubhuis had men het café “Berg Calvaria” (J. Dijk), waar men zich in het waslokaal mocht wassen en verkleden. Later mocht het verkleden op de bovenzaal plaatsvinden. Waar in het begin veel spelers samengekomen zijn is het huis van de fam. K. Knol geweest die zelf ook lid was en later als materiaalbeheerder dienst deed. Bij Knol werd door de spelers van gedachten gewisseld over de volgende wedstrijd waarbij de te volgen tactiek ook toen al werd besproken. Mevr. Knol is het geweest die de eerste hoekvlaggen voor Reo heeft gemaakt. Bij uitwedstrijden waarbij met de bus werd gereisd konden maar enkelen een plaats in de bus krijgen. Deze kon in die tijd maar 24 personen vervoeren. Wanneer men dichter bij huis speelde toog een grote schare supporters mee naar b.v. ‘t Zandt, Usquert, Uithuizen, Middelstum of Rottum op de fiets. Hieruit bleek hoezeer men met de club meeleefde. Er was in die arme jaren van voor de oorlog niet veel te beleven, andere sporten zoals wij die nu kennen waren er nog niet zoveel waardoor het voetbal toen meer bij de mensen leefde dan nu het geval is. Men was voor f.1,- donateur, 1 jaar lang. Maar die ene gulden was voor velen een zware opgaaf.

De oorlogsjaren

De moeilijkste tijd was zonder twijfel de oorlogsjaren, met gebrek aan spelers vanwege onderduiken of tewerkstelling in Duitsland en later nijpend materiaalgebrek doordat er geen nieuw te koop was. Geen eenvoudige opgave voor het bestuur om de zaak draaiende te houden. De helpende hand werd hier echter geboden door enige landbouwers die goederen beschikbaar stelden waarmee door ruiling weer in de materiaal behoefte kon worden voorzien. Direct na de oorlog kwam een groot contingent spelers van Zijldijk-Oosternieland naar Roodeschool, mede als gevolg van het feit dat de v.v. Zijldijk die kort voor de oorlog was opgericht, tijdens de oorlogsjaren had opgehouden te bestaan. In 1947 werd van clubhuis gewisseld. Café Aldershof werd het nieuwe clubhuis en is dit in het verdere bestaan van Reo gebleven.

Nieuw veld

Vanaf 1952 speelt Reo op het naast het oude veld gelegen terrein van de fam. Büchli hetwelk na zeer veel werk speelklaar is gemaakt en door beide verenigingen Reo en Noorder Boys zal worden bespeeld. Beide verenigingen hebben een zeer groot aandeel geleverd in de totstandkoming hiervan. Omstreeks deze jaren zijn er fusiebesprekingen geweest om in de gemeente Uithuizermeeden te komen tot één voetbalvereniging. Ook de gemeente had hier groot belang bij vanwege de aanleg van een gemeentelijk sportterrein. Het liep echter op niets uit daar men liever zelfstandig bleef vanwege de te vage toezeggingen van de overheid waar dit terrein dan zou worden aangelegd. Nadat er nog eens een poging werd ondernomen was de zaak definitief van de baan en bleef alles zoals het was. Aan het einde van de jaren vijftig trad een groep spelers uit de Heracliden en gingen een eigen vereniging oprichten onder de naam Meister Boys welke zou gaan deelnemen aan de zondagssport. Deze groep was sterk geïnteresseerd in een fusie met de Roodeschoolsters en er zijn ook fusiebesprekingen gevoerd tussen beide besturen met als resultaat geen fusie. Wij van Reo wilden onze club niet opofferen ten gunste van het voetbal in Uithuizermeeden.

Zoals iedere vereniging heeft ook Reo zijn hoogte- en dieptepunten gehad doch hierover wordt elders meer geschreven. In de ruim 28 jaren van het bestaan zijn veel dingen verloren gegaan zoals de ledenlijsten der eerste tien jaren waardoor men in dit boek wat dat betreft tot het beste resultaat is gekomen door informatie van oud spelers uit de beginjaren die hieraan een groot aandeel hebben gehad en deze gaarne hebben versterkt met eigen bijdragen. Op 1 juli 1963 ruilen de actieven het Reoshirt voor dat van Corenos doordat men met de zaterdagvereniging Noorder Boys tot fusie heeft besloten. Hiermee is het Reo tijdperk afgesloten die allen in de herinnering zal blijven bestaan en waaraan zeer velen met plezier zullen terugdenken.

Namens oud Reo: K. Dam, Tj. Dopma, B.L. Westerdijk, J. Zwart.

Hieronder de lijst met dagelijkse bestuursleden in de R.E.O.-periode

Voorzitters

H. Diephuis 1935
H. v.d. Horst 1940
Jac. v. Dijken 1940
H. Diephuis 1942
A. Dijkhuizen 1948
D.J. Woldringh 1954

Secretarissen

L. Smit 1935
K.J.Uildriks 1938
H. Diephuis 1940
R. Zigterman 1940
K. Beukema 1945
J. Olsder 1947
H. Diephuis 1947
F.J. Slager 1948
A.J. Landwehr 1954

Penningmeesters

R. Reinders 1935
D.J. Westerdijk 1936
A. Scholma 1953
J. Zwart 1959

Leden van verdienste zijn geworden

D.J. Woldering
S. Scholtens
A. Dijkhuizen
F.J. Slager

In onderstaand overzicht de sportieve mijlpalen van R.E.O., voorzover bekend.

1e elftal

1935 werd begonnen in de 3e klas
1937 kampioen, promoveert naar de 2e klas
1940 kampioen, blijft op eigen verzoek in de 2e klas
1942 kampioen, promoveert naar de 1e klas
1947 kampioen, blijft op eigen verzoek in de 1e klas
1948 gedegradeerd naar de 2e klas
1950 kampioen, promoveert naar de 1e klas
1956 wordt op eigen verzoek ingadeeld in de 2e klas
1962 kampioen, verliest promotiewedstrijden, blijft in de 2e klas.

2e elftal

1943 kampioen der 3e klas, geen promotie
1951 kampioen der 3e klas, geen promotie

A- en B-junioren

Van de A- en B-junioren geen kampioenschap bekend.

Wie niet is Jan Salie
Geen sukk’lige maat
Die staat met ons allen
Voor Reo paraat
Want voetbal staalt spieren
En geest ook meteen
Het kweekt kameraadschap
Het maakt allen één.

Refrein

En Reo die prachtclub die werd kampioen
Ze streed steeds zo fair en ze hield zich maar koen
Voor Reo hup hoy! Ze overwon in de strijd
Zij staat bovenaan en dat blijven ze altijd.
Geregelde training
Zij maakt sterk en snel
De jongens van Reo
Ze weten het wel
Dus waren ze ook
Voor geen tegenstand bevreesd
En speelden het voetbal
In echte voetbalgeest.

Refrein

In handig combineren
Daar zocht zij haar kracht
In uithouden vlugheid
Een schot onverwacht
De andere clubs
Werden weldra gewaar
Van Reo te winnen
is wezenlijk zwaar.

Refrein

Een greep uit het R.E.O. kasboek van voor de oorlog

1936 Trainingskosten per keer trainer P. Mulder f. 3,–
1937 Doelen geverfd J. v. Dijken f. 1,–
1937 Nieuw kleedgebouw v. Dijken en Westerdijk f. 170,57
1938 Consumpties buschauffeur f. 0,40
1939 1 kalkwagen Otto Bonsema f. 17,–
1939 1 stel doelnetten Otto Bonsema f. 13,50
1940 5 lammeren A. Oosting f. 38,85

A is de aftrap, begin van elk spel
B is de bal, die brengt Pruim in de knel
C is de corner, je hart staat haast stil
D dat is Diephuis, die ‘t goede steeds wil
E is het elftal dat hier wordt geeerd
F is de fluit door Sleumer gehanteerd
G dat is Geert die steeds zwoegt in de ploeg
H is de held die de anderen sloeg
I dat is iemand die roept Reo hup
J is Jan Dijk die laaft steeds de club
K is kampioen dat is Reo dit jaar
L dat is Luut, maakt de notulen klaar
M is medaille, het loon voor goed spel
N is de neus van de schoen, vat je wel
O is de opstelling die leidde tot eer
P is de paal die vaak keerde het leer
R dat is Reinders, die speelt steeds midvoor
S is de spil, nou die kan het wel hoor
T is de trainer, die je uithouden leert
U is het uurwerk dat de tijd controleert
V is de vlag op ‘t gebouw straks gezet
W is Jan West die zo menigmaal redt
Y is de ijver, die ’t spel vaak bepaalt
Z is de zege, door Rec behaald.

Wijze “Fier van geest en kloek van leden”

Hoog in ’t noorden blj de kwelder
Daar is onze club der voetbalsport
Sterke spieren rappe benen
Krijgt men daar door ijverig trainen
En ons doelwit door de tijden
En de weg waarlangs wij gaan
Is al trachtend fair te spelen
Reo, Reo bovenaan.

Egoisme wordt verdreven
’t Spel op allen ingesteld
Kameraadschap bindt de leden
Eerlijk wordt er steeds gestreden
En ons doelwlt enz. enz.

Roept het leven ons eens elders
Nemen jong’ren onze plaats eens in
Reo blijft in ’t hart geschreven
Tot het einde van ons leven
Ja ons doelwlt enz. enz.

Reo lied

Reo je bent een ster
op het voetbalveld
Reo van je spel
Staat iedereen versteld
Ja vooruit nu groen wit
Dat clubje is zo sterk
Dat clubje is zo sterk
Zo enig in haar werk
Doch zijn ze eens verslagen in de strijd
Dan tonen zij geen haat of nijd
Maar dan wachten ze weer tot de volgende keer
En dan zie je het samenspel wel weer
Reo vooruit laat je door die ander niet kisten
Laat maar eens zien wat die anderen nooit wisten
Bij ied’re match moet iedereen spontaan zich geven
Dan zal Roodeschool het kampioenschap vast beleven.

1935

1 april is de v.v. Reo opgericht welke zich laat inschrijven bij de G.V.B. waarmee zij de eerste op zondag spelende vereniging in de gemeente Uithuizermeeden is. De eerste competitie wordt gespeeld op het terrein van J. Dijk.

1936

Het tweede competitieprogram wordt er gespeeld op het terrein van D. Gorter die dit aan de vereniging verhuurd voor f. 200,– per jaar. J. Spijk wordt consul en B. Dopma haalt de donateursgelden op. Reo heeft dan reeds 170 donateurs. Klaas Knol wordt materiaalbeheerder. Aan de G.V.B. wordt toestemming gevraagd om vriendschappelijk tegen Heracles uit Uithuizermeeden te mogen spelen.

1937

Reo 1 wordt tijdens de Paasdagen kampioen door twee wedstrijden te spelen tegen Middelstum 2 en ‘t Zandt als naaste concurrent. Beide wedstrijden worden gewonnen met resp. 13-2 en 5-1 waardoor het kampioenschap voor de eerste keer wordt behaald. Waren aanvankelijk de clubkleuren groen-zwart zo wordt nu besloten voortaan in groen-wit uit te komen. De gelederen worden versterkt door een drietal spelers uit Spijk. Piet Mulder is door bemiddeling van Otto Bonsema trainer geworden. Op het terrein wordt een nieuw clubgebouwtje geplaatst.

1938

Indien er geen ongerechtigde speler was opgesteld zou Reo wederom kampioen zijn geworden. J. Vegter uit Spijk was niet speelgerechtigd en zo moesten de 4 a 5 wedstrijden waarin Vegter van de partij was worden overgespeeld hetgeen uiteindelijk resulteerde in een tweede plaats doordat de noodzakelijke beslissingswedstrijd tegen Middelstum te Warffum gespeeld met 2-0 werd verloren.

1939

De heer Leeuwis uit Warffum wordt trainer. Reo levert felle strijd met de Marne, Zeester 2 en Hunsingo 2 om het kampioenschap. Zij redden het niet door een totale inzinking tijdens de laatste wedstrijden. Op zondag 23 juli wordt ter gelegenheid van de opening van het nieuwe sportveld te ‘t Zandt de 1e prijs behaald bij de aldaar gespeelde seriewedstrijden.

1940

Noodcompetitie (mobilisatie) waar Reo als eerste eindigt en voor de tweede keer het kampioenschap behaalt. Zij blijft nu op eigen verzoek 2e klasser. De legpenning finale wordt met 1-0 van Veelerveen verloren. J. v.d. West krijgt overschrijving naar Noordpool. Hij speelde in het G.V.B.-elftal. Men koopt 5 lammeren om het terrein at te grazen hetgeen naar vermoeden winstgevend zal zijn.

1941

Het kampioenschap lag wederom binnen bereik doch de eer moet aan Loppersum worden gelaten. Het speelveld wordt danig onderhanden genomen zoals nieuwe afrastering, zoden leggen e.d. Pinkstermaandag seriewedstrijden van het 2e elftal met als deelnemers ’t Zandt 2, Heracliden 2, Noordpool 3 en Reo 2. Uitslagen niet bekend.

1942

Reo 1 haalt voor de derde keer het kampioenschap naar Roodeschool. Wederom was Middelstum één der zwaarste concurrenten. Gepromoveerd werd naar de 1e klas. Getraind werd er deze zomer niet. Zonder extra kosten mocht men meedoen aan de lessen van de gymnastiekvereniging “Olympia” waarvoor iedereen die meedeed van de club 10 cent per keer als beloning in ontvangst kon nemen. Uit dit jaar stammen de bij de ouderen bekende liederen van meester v.d. Horst die op het kampioensfeest bij S.A. Weert uit volle borst werden gezongen.

1943

Het tweede elftal wordt voor het eerst kampioen wat het publiek al eerder had verwacht want steeds kwam men luid zingend terug van uitwedstrijden die toch verloren waren. Evenals het eerste een jaar eerder vierden ook zij hun kampioensfeest bij S.A. Weert die midden in de oorlog nog voorraad genoeg had om de stemming er in te krijgen. Het voorbereidend werk voor het feest werd verricht door J. Lourens, G. Sterenberg, D. Sietsema en H. Boersma zoals dat een jaar tevoren ook door enkele spelers was gedaan in samenwerking met de dames G. Gorter en A. v.d. Kooy.

1944

In dit moeilijke oorlogsjaar waar men slecht aan nieuw materiaal kon komen, wist men dit door ruiling te bemachtigen waaraan enige landbouwers hun medewerking hebben verleend en zodoende er mee voor zorgden dat genoeg speelmateriaal beschikbaar bleef. Van de competitie kwam niet veel terecht. Voorjaar ’44 was Reo laatste met een doelsaldo 20-80 zonder een wedstrijd te winnen. Er werd echter niet gedegradeerd.

1945

Kort na de bevrijding wordt er gespeeld tegen de Canadese bevrijdingstroepen uitkomende onder de naam R.A.F. hetgeen aan entreegelden f 425,50 opbrengt en ook nog eens f 385,- voor de oorlogsslachtoffers. Eén der onzen keert niet uit Duitsland terug, t.w. P.v.d.Mei die tengevolge van oorlogsomstandigheden, de ontberingen niet heeft overleefd. ln hem verliest de vereniging een beloftevol doelverdediger. Hij wordt herdacht in de vergadering van juni ’45. T.J. Slager wordt elftalcommissielid en zal samen met P. Wenselaar voor de training zorgdragen. S. Scholtens te Zijldijk wordt in het bestuur gekozen. Zijldijk-Oosternieland is de plaats van waaruit velen zich opgeven als lid mede als gevolg van het feit dat de v.v. Zijldijk niet meer bestaat welke in 1938 was opgericht.

1946

Cor de Jong wordt belast met de training. Contributies worden opnieuw als volgt samengesteldz ongehuwden f. 10,–, gehuwden f. 5,–, adspiranten f. 3,– per jaar, buskosten senioren f. 0,50, junioren f. 0,25, supporters f. 1,–. De leden J. Smit, K. Dam, P. Munting, J. Lourens, P. Bakker, J. Bakker, K. Gorter, J. Werkman en K. Oosting ontvangen een schoenenbon waarbij de oude schoenen moeten worden lngeleverd om daarmee nog weer andere spelers te helpen, voor zover mogelijk.

1947

Reo 1 kampioen van een kleine competitie, totaal 6 clubs. Na 8 wedstrijden die alle werden gewonnen reeds kampioen. De beide laatsten eindigden in gelijkspel. Eindstand: gesp. 10, gew. 8, gel. 2, verl. 0, pnt. 18, doelgem. 37-10. Blijft op eigen verzoek 1e klasser. ln de vergadering van 31 maart wordt bekend gemaakt dat Reo het clubhuis “Berg Calvaria” moet verlaten zodat men besluit te verhuizen naar het café Aldershof waar de eerste vergadering reeds 28 augustus wordt gehouden.

1948

In vergadering bijeen wordt het overleden lid Jac. Werkman sr. herdacht die jarenlang veel voor Reo heeft gedaan als controleur kaartverkoop en als er aan het veld iets gedaan moest worden was hij present veelal met één van zijn zoons die alle bij Reo hebben gespeeld. A. Dijkhuizen wordt voorzitter. Het lopende protest van den Andel wordt afgewezen zodat de uitslag 0-1 voor Reo 2 gehandhaafd blijft. Een bijzonder slecht jaar daar zowel het eerste als het tweede matig presteren en het eerste tenslotte degradeert naar de 2e klasse.

1949

Van bondswege moet het veld worden aangepakt en na veel moeite gelukt het om het in tweede instantie goedgekeurd te krijgen. Er worden oogstwerkzaamheden verricht voor de kas. De resultaten van de elftallen zijn middelmatig, toch zijn de verwachtingen voor het komend seizoen hoopvol wat het eerste elftal betreft.

1950

In de lijn der verwachtingen wordt het eerste elftal kampioen en daarmee opnieuw eerste klasser. Het verzoek van Noorder Boys om op het Reo terrein te mogen spelen wordt afgewezen in verband met de slechte toestand van het terrein en door het optreden der straatjeugd. Men krijgt van de bond voor het seizoen ’50-’51 nogmaals groen licht mits men moeite doet een ander speelveld te krijgen, mede in verband met de klelne afmetingen van het terrein.

1951

Het tweede elftal wordt kampioen te Baflo in een wedstrijd waarin men voor de rust niet bij machte was te scoren ondanks voortdurend aanvallen. Ruststand 1-0 voor Baflo via een uitval. De eindstand was echter 13-1 in het voordeel van Reo waardoor het kampioenschap een feit was. Voor het seizoen 1951-’52 wordt aan Noorder Boys toestemming gegeven hun wedstrijden zaterdags op het Reo terrein te spelen. Er zijn al vergevorderde plannen om het daaropvolgend seizoen op het naast gelegen terrein van de fam. Büchli te spelen waarvoor én Reo en Noorder Boys hun medewerking toezeggen aangaande zelfwerkzaamheid het terrein speelklaar te krijgen.

1952

A. Dijkhuizen, voorzitter Reo, K. Pot, voorzitter Noorder Boys en P. de Weerd, kantonnier Provinciale Waterstaat, vormen de commissie van drie welke het terrein van de fam. Büchli huurt. De verenigingen voldoen hun plichten aan deze commissie die voor verdere afwikkeling zorgdraagt. De lasten worden over beide verenigingen gelijkelijk verdeeld. Het terrein wordt zomer 1952 door de bond voor 100% goedgekeurd en bij aanvang seizoen 1952-’53 in gebruik genomen. A. Oosting besluit er een punt achter te zetten na 16 jaar elftalcommissielid te zijn geweest. Piet Munting speelt in het G.V.B.-elftal.

1953

Het verschijnen van een eigen cluborgaan vindt plaats. Na vele discussies wordt besloten dit voorlopig voor één jaar te proberen en dan nader te bezien of het wel verantwoord is. Door diverse oorzaken blijkt dit na ca. 1 jaar geen haalbare kaart te zijn en wordt met de uitgave, die wekelijks verscheen, gestopt. D.J. Westerdijk stelt zich als penningmeester niet herkiesbaar na dit werk 17 jaren te hebben gedaan. A. Scholma wordt zijn opvolger.

1954

Bij bestuursverkiezing waarbij aftredend en niet herkiesbaar van A. Dijkhuizen, voorzitter en F.J. Slager, secretaris, worden hun plaatsen ingenomen door resp. D.J. Woldringh en A.J. Landwehr. Tijdens deze vergadering worden de vorig jaar afgetreden penningmeester Westerdijk alsmede voorzitter Dijkhuizen en secretaris Slager alle als leden van verdienste benoemd en als zodanig geëerd voor het vele werk door hen gedaan. De nieuwe voorzitter vraagt aller steun en medewerking om het nieuwe bestuur in zijn streven bij te staan in het belang van de vereniging.

1955

Waren vanaf 1950 door het eerste elftal in vrijwel constante opstelling steeds goede resultaten behaald en is het kampioenschap enige keren binnen bereik geweest, zo dreigt hieraan langzaam een eind te komen gezien verhuizing en beëindiging loopbaan van 4 á 6 spelers in de laatste twee jaren zodat naar verwachting de komende jaren moeilijk zullen worden tot dat er weer een redelijke doorstroming van de jeugd heeft plaatsgevonden hetgeen thans nog niet het geval is.

1956

Het tweede elftal moet de spelers leveren voor de opengevallen plaatsen in het eerste. Zij speelt echter twee klassen lager waardoor de bond verzocht wordt om in de tweede Klasse te mogen uitkomen hetgeen wordt ingewilligd. Verwachtingen aangaande de fusie-besprekingen met Heracliden, Noorder Boys en Reo zijn niet erg hoopvol hetgeen naar later blijkt bewaarheid wordt.

1957

Uitgekomen in de 2e klas werd de competitie gespeeld met als resultaat de één na Iaatste plaats met een totale buit van 8 punten. Te Tolbert werd aan een toernooi met 6 ploegen deelgenomen hetgeen een 6e plaats opleverde. Bij het toernooi om de R.V.S.-beker is men eveneens als laatste geëindigd. Van de eigen veteranen werd tenslotte nog met 3-2 gewonnen.

1958

Statuten en Huishoudelijk Reglement worden opnieuw vastgesteld. Uitslag R.V.S. toernooi:
Noordpool 1 – Reo 1 2-1
Usquert 1 -Reo 1 2-1
zodat de Roodeschoolsters wederom vierde en laatste waren.
Competitie Reo 1 16 gesp.,4 gew.,3 gel.,9 verl.,11 pnt, 38-32.

1959

In de vacature ontstaan door het vertrek van A. Scholma wordt J. Zwart benoemd. Gezamenlijk met Olympia, Eemskapel en Dorpshuis wordt een grote bazar met verloting gehouden in het P.Z.V.B. gebouw. Op 13 april wordt de film Wereldkampioenschappen voetbal 1958 getoond in clubhuis Aldershof in samenwerking met andere verenigingen, gericht op mogelijke fusies om te komen tot een algemene voetbalvereniging. Het bestuur krijgt vrij mandaat te onderhandelen met belanghebbenden. ln de competitie A-Junioren is Reo als voorlaatste en Noorder Boys als laatste geëindigd. Een slecht jaar voor de Roodeschoolster jeugd. Besprekingen vinden plaats met de v.v. Meister Boys, die onlangs is opgericht, om tot fusie te komen met als resultaat dat men besluit liever zelfstandig te blijven om Reo voor Roodeschool te behouden. De B-Junioren worden door de vereniging in nieuwe kostuums gestoken en besloten wordt om het volgend seizoen met 1e en 2e, plus B-junioren aan de competitie deel te nemen. Overschrijvingsbepalingen worden vastgesteld als volgt, binnen de gemeente op lange termijn, naar elders op korte termijn. Hieraan zal zoveel mogelijk de hand worden gehouden daar er nu vier clubs in deze gemeente zijn.

1960

Het vijf en twintig jarig bestaan wordt herdacht. ’s Middags een wedstrijd tussen oudspelers uit vroegere jaren, aansluitend een receptie en een feestavond. Van overal waren de oudspelers naar hier gekomen om nog een keer met de Roodeschoolsters de sfeer te proeven waarbij natuurlijk vele oude herinneringen werden opgehaald. In de 25 jaren van het bestaan komt de naam van Klaas Dam naar voren als de speler die de meeste wedstrijden voor het eerste heeft gespeeld. Ruim 22 seizoenen en daarvan meer dan twintig in het eerste gestaan op zijn naam.

1961

In de competitie eindigen de Marne Hunsingo 3 en Reo met evenveel punten waardoor beslissingswedstrijden nodig zijn om de kampioen aan te wijzen. Na veel spanning wordt Hunsingo kampioen. Er wordt besloten de komende competitie in te gaan met 1e, 2e en A-junioren aangevuld met enige B-junioren. Tussen Reo en Noorder Boys vinden wedstrijden plaats om de Bernardus Dijk beker. Uitslagen junioren Reo-Noorder Boys 0-16, Reo 2-Noorder Boys 2 2-1, Reo 1-Noorder Boys 1 0-2. Noorder Boys hierdoor winnaar en gaat met de beker huiswaarts.

1962

Jan de Jong uit Groningen heeft als trainer in zijn eerste jaar bij Reo direct succes door met het eerste elftal kampioen te worden in de 2e klasse. Om te promoveren moet er gespeeld worden tegen Peiikaan S uit Oostwold. De eerste wedstrijd te Oostwold werd 30 minuten voor het einde gestaakt wegens regen bij de stand 0-0. Deze wordt ongeldig verklaard en het programma wordt opnieuw vastgesteld als volgt: Reo-Pelikaan S 1-O, Pelikaan S-Reo 3-1 waardoor een beslissingswedstrijd noodzakelijk is die daags na het kampioensfeest te Winsum wordt gespeeld en met 2-1 verloren wordt waardoor Pelikaan S promoveert. Bij Heracliden seriewedstrij- den wint Reo de 2e prijs.

1963

Een historisch jaar voor de beide Roodeschoolster verenigingen Reo en Noorder Boys. Zij besluiten te fuseren. Beide accepteren de wederzijdse belangen probleemloos en in apart gehouden vergaderingen bijeen besluiten zij op 25 januari om het komende seizoen aan de zaterdagcompetitie deel te nemen. Een nieuwe naam dient nog te worden gevonden voor de combinatie Reo-Noorder Boys en het is mevrouw T.M. Pieterman-Maring die de naamgeefster wordt met het door haar gevonden Corenos hetgeen Combinatie Reo – Noorder Boys duidelijk in zich heeft. Beide besturen van de oude verenigingen nemen zitting in het bestuur onder voorzitterschap van een neutrale voorzitter. Hiervoor wordt bereid gevonden Dr. v.d. Grient die hier eerst kort woonachtig is. D.J. Woldringh wordt 2e voorzitter, W.J. Dijk secretaris, A.J. Landwehr 2e secretaris, J. Zwart penningmeester, J. Hiemstra 2e penningmeester en H.K. Spijk commissaris. Vanaf 1 juli van dit jaar wordt een nieuw voetbaltijdperk ingeluid.