• Algemene ledenvergadering

  Donderdag 28 november 2019   Aanvang: 21.00 uur
   

  1. Opening + vaststellen agenda
  2. Mededelingen
  3. Notulen ledenvergadering 2018
  4. Ingekomen stukken
  5. Jaarverslag seizoen 2018-2019
  6. Jaarverslag jeugd seizoen 2018-2019
  7. Financieel jaaroverzicht seizoen 2018-2019
  8. Verslag en verkiezing kascommissie
  9. Bestuursverkiezing:
   Marieke Scholtens (algemeen bestuurslid)- niet herkiesbaar*
  10. Contributieverhoging  2020-2021
  11. Hoofdtrainer seizoen 2020-2021
  12. Rondvraag
  13. Sluiting

  * kandidaten voor een plaats in het bestuur kunnen zich melden bij onze secretaris, Sanne Brontsema - Scholtens. Indiening dient uiterlijk woensdag 27 november te zijn ontvangen. Voor meer informatie over de vacature kunt u zich melden bij één van de bestuursleden.