• Noorderboys

  Oorsprong van de vereniging ligt eigenlijk in Oudeschip. De jeugd van Oudeschip zocht toen wisselend hun vertier achter de dijk bij P.J. Sikkema en S. Winter in de vorm van voetbal onder de naam van “Kap en Klomp”. De Jeugdraad van de Herv. Kerk te Nieuwkerkje speelde hierop in en onder aanvoering van Ds. Jansen Schoonhoven werd toen een oprichtingsvergadering belegd in café Til te Nieuwkerkje op 16 juli 1948.

  Het eerste bestuur

  Ere-voorzitter Ds. Jansen Schoonhoven (overl.), voorz. H. v.d. Ploeg, secr. A.Zigterman, penningm. A.Baar. Leden: H.Roossien en J.Hiemstra. Elftalcomm.: F.Knipper (overl.), Kl. Pot (overl.), B.Bakker (overl.).
  Het aantal leden wat zich die avond opgaf bedroeg ruim 40. Als clubhuis werd gekozen voor café Til, Radsweg, Oosteinde.

  Het sportveld

  Een sportveld werd gevonden aan de Spijksterweg, een stuk groenland van de heer T.J.Kapinga, welke lag tussen de boerderij en de Tjariet. Zaterdagsmorgens moest eerst het veld vrijgemaakt worden van de achterblijfsels van het vee, maar dat was in die tijd geen bezwaar, het werd met veel liefde gedaan. Er werd met de heer Kapinga een huur afgesproken van f. 75,– per jaar. Op zaterdag 7 augustus werd het veld in gebruik genomen. Met als voorwedstrijd Noorder Boys – Heracliden 3, uitslag onbekend. Hoofdwedstrijd Poolster – Heracliden, uitslag 7-3.
  Indeling elftallen: 1e elftal in 2c van de G.V.B., 2e elftal in 2d van de G.V.B., A-junioren in A 8. Het eerste elftal deed het in het begin niet slecht, 14 punten uit 9 wedstrijden. Met het tweede ging het niet zo goed, 1 punt uit 8 wedstrijden en daar ze nog 2 punten in mindering kregen wegens niet opkomen tegen De Fivel, zitten ze nog op hun eerste punt te wachten. De A junioren bleken te hoog ingedeeld en kwamen op de onderste plaats. De heer A.Zigterman bedankt als secr., benoemd wordt de heer J.Dijkhuizen.

  Hieronder vindt u de jaarverslagen:

  1949

  Uitgaven f. 414,08. Ontvangsten f. 399,20. Kasnazieners waren Kl. Pieterman en N. v.d. Berg. De heer J. de Weerdt wordt elftalcommissielid. Het eerste elftal een 2e plaats in de competitie. Het tweede eindigde als laatste. A junioren als één na laatste. Opbrengst van de verloting bedroeg netto f. 225,–. A. v.d. Ploeg Wzn. wordt benoemd als penningmeester. Alle elftalcommissieleden bedanken, alleen Kl. Pot blijft aan.

  1950

  Ontvangsten f. 918,15. Uitgaven f. 798,59. Kasnazieners: Kl. Pieterman, C.Zwijghuizen en P. van Dijken. Elftalcommissie: Kl. Pot, C.Zwijghuizen en J.Dijkhuizen. Contributie gehuwde leden gaat van f. 13,– naar f. 7,50 per half jaar. Huur veld blijft f. 75,– per jaar. In gebruikname kleedlokaal (keet), met moeite kon je hier met twee elftallen in, je moest je maar wat schoon zien te krijgen in de gracht of in de Tjariet, of je ging zo naar huis, wat meestal gebeurde. Opbrengst verloting f. 293,41. Vergadering: R.E.O. en Noorder Boys over een nieuw veld in het uitbreidingsplan Roodeschool. Voor de verenigingen R.E.O., Noorder Boys en de Heracliden werd de film Koning Voetbal gedraaid (café Ekamper)

  1951

  J.Dijkhuizen bedankt als elftalcommissielid. Tj. de Haan wordt als nieuw lid benoemd. Dit jaar wordt er met twee elftallen aan de competitie deelgenomen, één senior- en één junior elftal. B & W geven de heer Bello van de Heide Mij, opdracht om een begroting te maken voor een nieuw sportveld. Daar de kosten te hoog zijn wordt aan de leden voorgesteld om het werk zelf uit te voeren met medewerking van de Heide Mij. Dit voorstel wordt door de leden van beide verenigingen aangenomen. Omdat Noorder Boys dit seizoen niet het veld geregeld kan krijgen, wordt door R.E.O. het voorstel gedaan om dit seizoen op hun veld te spelen, wat in dank wordt aanvaard. Benoeming commissie van drie voor het nieuwe sportveld: A.Dijkhuizen voorzitter R.E.O., Kl. Pot Noorder Boys en P. de Weerdt (Prov. Waterstaat). Eerste jeugdleiders: Kl. Pot, S.Griede, J.Groenendal en J.Dijkhuizen 1952 Bestuursverkiezingen: A. v.d.Ploeg Wzn. en Kl. Pieterman niet herkiesbaar. L.Medendorp en S.Griede komen in hun plaats. Er wordt besloten om met R.E.O. gezamenlijk een verloting te houden. Verder wordt de leden gevraagd om zaterdags op het veld te komen om zoden te steken op het nieuwe veld. Op 5 juli wordt het nieuwe sportveld geopend door burgemeester Kooimans. Medewerking wordt verleend door de muziekvereniging Excelsior en de gymnastiekvereniging Olympia en de plaatselijke scholen. Daarna werd de wedstrijd gespeeld R.E.O. – Noorder Boys, uitslag 1-2.

  1952

  De heer H. van der Ploeg bedankt als voorzitter wegens vertrek naar Losdorp. In zijn plaats wordt gekozen de heer Kl. Pot. Er wordt besloten een bazar te houden in Ons Huis. Bazarcommissie: Kl. Pot, J.Hiemstra en H.Sietsema.

  1954

  Om de kas te spekken worden er landbouwwerkzaamheden verricht o.a. het ophokken van koren. Dit jaar werden er 40 ha koren opgehokt à f. 10,- per ha. J.Hiemstra en J.Bruggeman volgden de Jeugdleiderscursus in Groningen. J.Hiemstra slaagde. De opbrengst van de bazar bedroeg netto f.314,55.

  1955

  Het ledental van de vereniging loopt sterk terug. Het aantal bedroeg 22 waarvan er 4 in militaire dienst. L. Medendorp bedankt als penningmeester, gekozen wordt J.Hiemstra.

  1956

  Er wordt een vergadering gehouden om tot een fusie te komen met de Heracliden, R.E.O. en de Noorder Boys. Na een rumoerige vergadering werd er een stemming gehouden, uitslag 15 voor en 3 tegen een fusie. Na uitslag van de stemming bedankten voorzitter Kl. Pot en de secretaris J.Dijkhuizen als bestuursleden. Na stemming werden Kl. Buitenwerf en S.J. Kooi, resp. gekozen tot voorzitter en secretaris van het nieuwe bestuur en als commissarissen O. Pieterman en J. Baar. Het eerste elftal speelde een kampioenswedstrijd tegen de Heracliden maar verloren deze, dus geen kampioen. Uitslag 4-3 voor de Heracliden.

  1957

  In de vergadering van 13 mei wordt besloten de ouders te bezoeken waarvan de kinderen nog geen lid zijn om zodoende het aantal adspiranten op een dusdanig peil te brengen dat er met een echt A en B elftal kan worden gespeeld. Voorts worden in de toekomst de leden die niet tijdig opzeggen met 1 gulden beboet. De contributies voor het komende seizoen worden opnieuw vastgesteld. W. J. Dijk wordt bij aftreden van de heer S.J. Kooi tot secretaris benoemd en neemt deze benoeming aan.

  1958

  De vereniging besluit tot aanschaffing van shirts voor eventuele nieuwe leden en A junioren. Het jeugdleiders probleem zal men trachten op te lossen door hiervoor enige oud-spelers te vragen. Er zal worden deelgenomen met 2 senioren en 1 B aspiranten elftal aan de competitie. De B junioren krijgen vrij vervoer. Een prijzenkast zal worden aangeschaft en in het clubhuis worden geplaatst. Het 1e elftal eindigde als 2e in de competitie, het 2e elftal bijna onderaan en de B junioren behalen eveneens een 2e plaats.

  1959

  Het eerste elftal wordt kampioen in de 3e klasse en promoveert. Wegens gebrek aan speelvelden zullen de B junioren niet aan de komende competitie deelnemen. De training zal worden verzorgd door de heer J. Zwaanstra uit Uithuizen. Het ledental is stijgende zodat de toekomst met vertrouwen tegemoet wordt gezien.

  1960

  De contributieregeling wordt herzien en voor de senioren met f 2,- per jaar verhoogd. Dit jaar wordt voor het eerst delgenomen aan de sporttoto. Het 1e elftal behaalde in de 2e klasse een gedeelde 2e plaats, het 2e elftal eindigde onderaan en de A junioren werden in hun afdeling 2e. Er zal een bazar worden gehouden om de kas te verstevigen. De komende competitie zullen 2 senioren en 1 B junioren elftallen worden ingeschreven. De leden worden verplicht een huishoudelijk reglement aan te schaffen.

  1961

  Het eerste elftal eindigde als tweede. Na de kampioenswedstrijd wordt een protest ingediend door Noorder Boys welke ten nadele van hun beslist wordt. Het aantal leden bedraagt 77. Nieuwe leden: K.Kamminga, H.Knipper, H. v.d.Berg, A.Hemmes en J.Hemmes. Nieuwe pupilleden: M.Dijk, J. v.d.Ploeg, H.Dijkhuizen, D.Bakker, H.Medema, F.Bakker, D.Froma, L. v.d.Ploeg, P. v.Hoek, J. v.Hoek, L.Spijk, K.Sikkema, F. Zwijghuizen, H.Medendorp, P.Schlukebir, F.Dijkens, B.Maring en Kl. Pieterman. De heer Snitje uit Groningen wordt de nieuwe trainer. De heer G. v.d. Ploeg wordt gekozen tot vice-voorzitter.

  1962

  De heer Jac. Dam bedankt als voorzitter en wordt benoemd als lid van verdienste. In zijn plaats wordt gekozen de heer H.K. Spijk. Op 2 februari werd een feestavond georganiseerd voor het 12 1/2 jarig bestaan, verzorgd door het Noord Nederlands Cabaret Variété gezelschap Gro-Am uit Groningen. Nieuwe leden: B.W.Bultena en de pupillen K. v.d. Molen, J. v.d.Berg en H. v.d.Ploeg. Als terreinknechten worden aangesteld B.P.Til en D. v.d.Zee.

  Hier eindigt het tijdperk Noorder Boys. Een tijd van ups en downs. Een tijd om met genoegen op terug te zien.

  In 1963 fuseerde Noorder Boys met R.E.O. De nieuwe vereniging ging v.v. Corenos heten. Corenos is een zaterdagvereniging.

  Bron

  Dit verslag werd overgenomen uit de notulen en jaarverslagen van de voetbalvereniging Noorder Boys. Opgesteld door S.J. Kooi, Oudspeler Noorder Boys. Gepubliceerd in 25 jaar Corenos, uitgegeven 1988.