• Overzicht REO

  1935

  1 april is de v.v. Reo opgericht welke zich laat inschrijven bij de G.V.B. waarmee zij de eerste op zondag spelende vereniging in de gemeente Uithuizermeeden is. De eerste competitie wordt gespeeld op het terrein van J. Dijk.

  1936

  Het tweede competitieprogram wordt er gespeeld op het terrein van D. Gorter die dit aan de vereniging verhuurd voor f. 200,– per jaar. J. Spijk wordt consul en B. Dopma haalt de donateursgelden op. Reo heeft dan reeds 170 donateurs. Klaas Knol wordt materiaalbeheerder. Aan de G.V.B. wordt toestemming gevraagd om vriendschappelijk tegen Heracles uit Uithuizermeeden te mogen spelen.

  1937

  Reo 1 wordt tijdens de Paasdagen kampioen door twee wedstrijden te spelen tegen Middelstum 2 en ‘t Zandt als naaste concurrent. Beide wedstrijden worden gewonnen met resp. 13-2 en 5-1 waardoor het kampioenschap voor de eerste keer wordt behaald. Waren aanvankelijk de clubkleuren groen-zwart zo wordt nu besloten voortaan in groen-wit uit te komen. De gelederen worden versterkt door een drietal spelers uit Spijk. Piet Mulder is door bemiddeling van Otto Bonsema trainer geworden. Op het terrein wordt een nieuw clubgebouwtje geplaatst.

  1938

  Indien er geen ongerechtigde speler was opgesteld zou Reo wederom kampioen zijn geworden. J. Vegter uit Spijk was niet speelgerechtigd en zo moesten de 4 a 5 wedstrijden waarin Vegter van de partij was worden overgespeeld hetgeen uiteindelijk resulteerde in een tweede plaats doordat de noodzakelijke beslissingswedstrijd tegen Middelstum te Warffum gespeeld met 2-0 werd verloren.

  1939

  De heer Leeuwis uit Warffum wordt trainer. Reo levert felle strijd met de Marne, Zeester 2 en Hunsingo 2 om het kampioenschap. Zij redden het niet door een totale inzinking tijdens de laatste wedstrijden. Op zondag 23 juli wordt ter gelegenheid van de opening van het nieuwe sportveld te ‘t Zandt de 1e prijs behaald bij de aldaar gespeelde seriewedstrijden.

  1940

  Noodcompetitie (mobilisatie) waar Reo als eerste eindigt en voor de tweede keer het kampioenschap behaalt. Zij blijft nu op eigen verzoek 2e klasser. De legpenning finale wordt met 1-0 van Veelerveen verloren. J. v.d. West krijgt overschrijving naar Noordpool. Hij speelde in het G.V.B.-elftal. Men koopt 5 lammeren om het terrein at te grazen hetgeen naar vermoeden winstgevend zal zijn.

  1941

  Het kampioenschap lag wederom binnen bereik doch de eer moet aan Loppersum worden gelaten. Het speelveld wordt danig onderhanden genomen zoals nieuwe afrastering, zoden leggen e.d. Pinkstermaandag seriewedstrijden van het 2e elftal met als deelnemers ’t Zandt 2, Heracliden 2, Noordpool 3 en Reo 2. Uitslagen niet bekend.

  1942

  Reo 1 haalt voor de derde keer het kampioenschap naar Roodeschool. Wederom was Middelstum één der zwaarste concurrenten. Gepromoveerd werd naar de 1e klas. Getraind werd er deze zomer niet. Zonder extra kosten mocht men meedoen aan de lessen van de gymnastiekvereniging “Olympia” waarvoor iedereen die meedeed van de club 10 cent per keer als beloning in ontvangst kon nemen. Uit dit jaar stammen de bij de ouderen bekende liederen van meester v.d. Horst die op het kampioensfeest bij S.A. Weert uit volle borst werden gezongen.

  1943

  Het tweede elftal wordt voor het eerst kampioen wat het publiek al eerder had verwacht want steeds kwam men luid zingend terug van uitwedstrijden die toch verloren waren. Evenals het eerste een jaar eerder vierden ook zij hun kampioensfeest bij S.A. Weert die midden in de oorlog nog voorraad genoeg had om de stemming er in te krijgen. Het voorbereidend werk voor het feest werd verricht door J. Lourens, G. Sterenberg, D. Sietsema en H. Boersma zoals dat een jaar tevoren ook door enkele spelers was gedaan in samenwerking met de dames G. Gorter en A. v.d. Kooy.

  1944

  In dit moeilijke oorlogsjaar waar men slecht aan nieuw materiaal kon komen, wist men dit door ruiling te bemachtigen waaraan enige landbouwers hun medewerking hebben verleend en zodoende er mee voor zorgden dat genoeg speelmateriaal beschikbaar bleef. Van de competitie kwam niet veel terecht. Voorjaar ’44 was Reo laatste met een doelsaldo 20-80 zonder een wedstrijd te winnen. Er werd echter niet gedegradeerd.

  1945

  Kort na de bevrijding wordt er gespeeld tegen de Canadese bevrijdingstroepen uitkomende onder de naam R.A.F. hetgeen aan entreegelden f 425,50 opbrengt en ook nog eens f 385,- voor de oorlogsslachtoffers. Eén der onzen keert niet uit Duitsland terug, t.w. P.v.d.Mei die tengevolge van oorlogsomstandigheden, de ontberingen niet heeft overleefd. ln hem verliest de vereniging een beloftevol doelverdediger. Hij wordt herdacht in de vergadering van juni ’45. T.J. Slager wordt elftalcommissielid en zal samen met P. Wenselaar voor de training zorgdragen. S. Scholtens te Zijldijk wordt in het bestuur gekozen. Zijldijk-Oosternieland is de plaats van waaruit velen zich opgeven als lid mede als gevolg van het feit dat de v.v. Zijldijk niet meer bestaat welke in 1938 was opgericht.

  1946

  Cor de Jong wordt belast met de training. Contributies worden opnieuw als volgt samengesteldz ongehuwden f. 10,–, gehuwden f. 5,–, adspiranten f. 3,– per jaar, buskosten senioren f. 0,50, junioren f. 0,25, supporters f. 1,–. De leden J. Smit, K. Dam, P. Munting, J. Lourens, P. Bakker, J. Bakker, K. Gorter, J. Werkman en K. Oosting ontvangen een schoenenbon waarbij de oude schoenen moeten worden lngeleverd om daarmee nog weer andere spelers te helpen, voor zover mogelijk.

  1947

  Reo 1 kampioen van een kleine competitie, totaal 6 clubs. Na 8 wedstrijden die alle werden gewonnen reeds kampioen. De beide laatsten eindigden in gelijkspel. Eindstand: gesp. 10, gew. 8, gel. 2, verl. 0, pnt. 18, doelgem. 37-10. Blijft op eigen verzoek 1e klasser. ln de vergadering van 31 maart wordt bekend gemaakt dat Reo het clubhuis “Berg Calvaria” moet verlaten zodat men besluit te verhuizen naar het café Aldershof waar de eerste vergadering reeds 28 augustus wordt gehouden.

  1948

  In vergadering bijeen wordt het overleden lid Jac. Werkman sr. herdacht die jarenlang veel voor Reo heeft gedaan als controleur kaartverkoop en als er aan het veld iets gedaan moest worden was hij present veelal met één van zijn zoons die alle bij Reo hebben gespeeld. A. Dijkhuizen wordt voorzitter. Het lopende protest van den Andel wordt afgewezen zodat de uitslag 0-1 voor Reo 2 gehandhaafd blijft. Een bijzonder slecht jaar daar zowel het eerste als het tweede matig presteren en het eerste tenslotte degradeert naar de 2e klasse.

  1949

  Van bondswege moet het veld worden aangepakt en na veel moeite gelukt het om het in tweede instantie goedgekeurd te krijgen. Er worden oogstwerkzaamheden verricht voor de kas. De resultaten van de elftallen zijn middelmatig, toch zijn de verwachtingen voor het komend seizoen hoopvol wat het eerste elftal betreft.

  1950

  In de lijn der verwachtingen wordt het eerste elftal kampioen en daarmee opnieuw eerste klasser. Het verzoek van Noorder Boys om op het Reo terrein te mogen spelen wordt afgewezen in verband met de slechte toestand van het terrein en door het optreden der straatjeugd. Men krijgt van de bond voor het seizoen ’50-’51 nogmaals groen licht mits men moeite doet een ander speelveld te krijgen, mede in verband met de klelne afmetingen van het terrein.

  1951

  Het tweede elftal wordt kampioen te Baflo in een wedstrijd waarin men voor de rust niet bij machte was te scoren ondanks voortdurend aanvallen. Ruststand 1-0 voor Baflo via een uitval. De eindstand was echter 13-1 in het voordeel van Reo waardoor het kampioenschap een feit was. Voor het seizoen 1951-’52 wordt aan Noorder Boys toestemming gegeven hun wedstrijden zaterdags op het Reo terrein te spelen. Er zijn al vergevorderde plannen om het daaropvolgend seizoen op het naast gelegen terrein van de fam. Büchli te spelen waarvoor én Reo en Noorder Boys hun medewerking toezeggen aangaande zelfwerkzaamheid het terrein speelklaar te krijgen.

  1952

  A. Dijkhuizen, voorzitter Reo, K. Pot, voorzitter Noorder Boys en P. de Weerd, kantonnier Provinciale Waterstaat, vormen de commissie van drie welke het terrein van de fam. Büchli huurt. De verenigingen voldoen hun plichten aan deze commissie die voor verdere afwikkeling zorgdraagt. De lasten worden over beide verenigingen gelijkelijk verdeeld. Het terrein wordt zomer 1952 door de bond voor 100% goedgekeurd en bij aanvang seizoen 1952-’53 in gebruik genomen. A. Oosting besluit er een punt achter te zetten na 16 jaar elftalcommissielid te zijn geweest. Piet Munting speelt in het G.V.B.-elftal.

  1953

  Het verschijnen van een eigen cluborgaan vindt plaats. Na vele discussies wordt besloten dit voorlopig voor één jaar te proberen en dan nader te bezien of het wel verantwoord is. Door diverse oorzaken blijkt dit na ca. 1 jaar geen haalbare kaart te zijn en wordt met de uitgave, die wekelijks verscheen, gestopt. D.J. Westerdijk stelt zich als penningmeester niet herkiesbaar na dit werk 17 jaren te hebben gedaan. A. Scholma wordt zijn opvolger.

  1954

  Bij bestuursverkiezing waarbij aftredend en niet herkiesbaar van A. Dijkhuizen, voorzitter en F.J. Slager, secretaris, worden hun plaatsen ingenomen door resp. D.J. Woldringh en A.J. Landwehr. Tijdens deze vergadering worden de vorig jaar afgetreden penningmeester Westerdijk alsmede voorzitter Dijkhuizen en secretaris Slager alle als leden van verdienste benoemd en als zodanig geëerd voor het vele werk door hen gedaan. De nieuwe voorzitter vraagt aller steun en medewerking om het nieuwe bestuur in zijn streven bij te staan in het belang van de vereniging.

  1955

  Waren vanaf 1950 door het eerste elftal in vrijwel constante opstelling steeds goede resultaten behaald en is het kampioenschap enige keren binnen bereik geweest, zo dreigt hieraan langzaam een eind te komen gezien verhuizing en beëindiging loopbaan van 4 á 6 spelers in de laatste twee jaren zodat naar verwachting de komende jaren moeilijk zullen worden tot dat er weer een redelijke doorstroming van de jeugd heeft plaatsgevonden hetgeen thans nog niet het geval is.

  1956

  Het tweede elftal moet de spelers leveren voor de opengevallen plaatsen in het eerste. Zij speelt echter twee klassen lager waardoor de bond verzocht wordt om in de tweede Klasse te mogen uitkomen hetgeen wordt ingewilligd. Verwachtingen aangaande de fusie-besprekingen met Heracliden, Noorder Boys en Reo zijn niet erg hoopvol hetgeen naar later blijkt bewaarheid wordt.

  1957

  Uitgekomen in de 2e klas werd de competitie gespeeld met als resultaat de één na Iaatste plaats met een totale buit van 8 punten. Te Tolbert werd aan een toernooi met 6 ploegen deelgenomen hetgeen een 6e plaats opleverde. Bij het toernooi om de R.V.S.-beker is men eveneens als laatste geëindigd. Van de eigen veteranen werd tenslotte nog met 3-2 gewonnen.

  1958

  Statuten en Huishoudelijk Reglement worden opnieuw vastgesteld. Uitslag R.V.S. toernooi:
  Noordpool 1 – Reo 1 2-1
  Usquert 1 -Reo 1 2-1
  zodat de Roodeschoolsters wederom vierde en laatste waren.
  Competitie Reo 1 16 gesp.,4 gew.,3 gel.,9 verl.,11 pnt, 38-32.

  1959

  In de vacature ontstaan door het vertrek van A. Scholma wordt J. Zwart benoemd. Gezamenlijk met Olympia, Eemskapel en Dorpshuis wordt een grote bazar met verloting gehouden in het P.Z.V.B. gebouw. Op 13 april wordt de film Wereldkampioenschappen voetbal 1958 getoond in clubhuis Aldershof in samenwerking met andere verenigingen, gericht op mogelijke fusies om te komen tot een algemene voetbalvereniging. Het bestuur krijgt vrij mandaat te onderhandelen met belanghebbenden. ln de competitie A-Junioren is Reo als voorlaatste en Noorder Boys als laatste geëindigd. Een slecht jaar voor de Roodeschoolster jeugd. Besprekingen vinden plaats met de v.v. Meister Boys, die onlangs is opgericht, om tot fusie te komen met als resultaat dat men besluit liever zelfstandig te blijven om Reo voor Roodeschool te behouden. De B-Junioren worden door de vereniging in nieuwe kostuums gestoken en besloten wordt om het volgend seizoen met 1e en 2e, plus B-junioren aan de competitie deel te nemen. Overschrijvingsbepalingen worden vastgesteld als volgt, binnen de gemeente op lange termijn, naar elders op korte termijn. Hieraan zal zoveel mogelijk de hand worden gehouden daar er nu vier clubs in deze gemeente zijn.

  1960

  Het vijf en twintig jarig bestaan wordt herdacht. ’s Middags een wedstrijd tussen oudspelers uit vroegere jaren, aansluitend een receptie en een feestavond. Van overal waren de oudspelers naar hier gekomen om nog een keer met de Roodeschoolsters de sfeer te proeven waarbij natuurlijk vele oude herinneringen werden opgehaald. In de 25 jaren van het bestaan komt de naam van Klaas Dam naar voren als de speler die de meeste wedstrijden voor het eerste heeft gespeeld. Ruim 22 seizoenen en daarvan meer dan twintig in het eerste gestaan op zijn naam.

  1961

  In de competitie eindigen de Marne Hunsingo 3 en Reo met evenveel punten waardoor beslissingswedstrijden nodig zijn om de kampioen aan te wijzen. Na veel spanning wordt Hunsingo kampioen. Er wordt besloten de komende competitie in te gaan met 1e, 2e en A-junioren aangevuld met enige B-junioren. Tussen Reo en Noorder Boys vinden wedstrijden plaats om de Bernardus Dijk beker. Uitslagen junioren Reo-Noorder Boys 0-16, Reo 2-Noorder Boys 2 2-1, Reo 1-Noorder Boys 1 0-2. Noorder Boys hierdoor winnaar en gaat met de beker huiswaarts.

  1962

  Jan de Jong uit Groningen heeft als trainer in zijn eerste jaar bij Reo direct succes door met het eerste elftal kampioen te worden in de 2e klasse. Om te promoveren moet er gespeeld worden tegen Peiikaan S uit Oostwold. De eerste wedstrijd te Oostwold werd 30 minuten voor het einde gestaakt wegens regen bij de stand 0-0. Deze wordt ongeldig verklaard en het programma wordt opnieuw vastgesteld als volgt: Reo-Pelikaan S 1-O, Pelikaan S-Reo 3-1 waardoor een beslissingswedstrijd noodzakelijk is die daags na het kampioensfeest te Winsum wordt gespeeld en met 2-1 verloren wordt waardoor Pelikaan S promoveert. Bij Heracliden seriewedstrij- den wint Reo de 2e prijs.

  1963

  Een historisch jaar voor de beide Roodeschoolster verenigingen Reo en Noorder Boys. Zij besluiten te fuseren. Beide accepteren de wederzijdse belangen probleemloos en in apart gehouden vergaderingen bijeen besluiten zij op 25 januari om het komende seizoen aan de zaterdagcompetitie deel te nemen. Een nieuwe naam dient nog te worden gevonden voor de combinatie Reo-Noorder Boys en het is mevrouw T.M. Pieterman-Maring die de naamgeefster wordt met het door haar gevonden Corenos hetgeen Combinatie Reo – Noorder Boys duidelijk in zich heeft. Beide besturen van de oude verenigingen nemen zitting in het bestuur onder voorzitterschap van een neutrale voorzitter. Hiervoor wordt bereid gevonden Dr. v.d. Grient die hier eerst kort woonachtig is. D.J. Woldringh wordt 2e voorzitter, W.J. Dijk secretaris, A.J. Landwehr 2e secretaris, J. Zwart penningmeester, J. Hiemstra 2e penningmeester en H.K. Spijk commissaris. Vanaf 1 juli van dit jaar wordt een nieuw voetbaltijdperk ingeluid.