• REO

  Vanaf de oprichting in 1935 tot de fusie met Noorder Boys in 1963

  Als officiële oprichtingsdatum staat 1 April 1935 geschreven. Rond die tijd kwam een groep straatvoetballers uit Roodeschool samen bij de boerderij van Arie Dijkhuizen om een voetbalvereniging op te richten en deel te nemen aan de competitie. Op voorstel van één der initiatiefnemers, de heer L. Smit, die later secretaris werd, zou men trachten om ook zoveel mogelijk spelers van buiten Roodeschool aan te trekken. Er werd een bestuur gekozen bestaande uit de heren H. Diephuis die voorzitter werd, L. Smit nam het secretariaat waar en R. Reinders werd penningmeester. Vrij kort na de oprichting toog men op pad om leden te winnen hetgeen in het bijzonder de heren Diephuis en Smit op zich namen. Zo kwamen spelers van Hefswal, Uithuizermeeden, Zijldijk, Oudeschip en Appingedam de gelederen versterken. Toen men echter voor de zondagssport ging kiezen, gingen enkelen de nieuwe vereniging om principiële redenen weer verlaten, zij zijn echter wel jarenlang donateur gebleven.

  Het REO-terrein

  De eerste trainingen werden verzorgd door Arie Dijkhuizen die ook een trainingsveld beschikbaar stelde gelegen naast de boerderij. De eerste competitie werd afgewerkt op het terrein van J. Dijk achter de v. Speykstraat. Het tweede jaar speelde men reeds op het bij zeer velen bekend geworden Reo terrein, eigenaar D. Gorter, achter bakker Hein. Toen had de club reeds 110 donateurs waaruit bleek hoezeer het publiek behoefte had aan ontspanning na een zesdaagse werkweek. De gemeentebestuurders hadden nogal wat moeite met het gegeven dat de Roodeschoolsters op zondag speelden en zo kon het voorkomen dat de politie in opdracht van de burgemeester enige keren verscheen om de bal in beslag te nemen. Het heeft voorzitter Diephuis heel wat moeite gekost om die burgemeester op andere gedachten te brengen, doch uiteindelijk zag deze het nutteloze ervan in.
  Wasgelegenheid

  Het Reoveld, klein van afmeting, is menig tegenstander te veel geweest daar de meesten een groter veld gewend waren. Zo werd menig tegenstander van naam een door hen niet verwachte nederlaag toegebracht waardoor het eerste kampioenschap reeds in 1937 werd behaald. Bekende tegenstanders in die tijd waren ‘t Zandt, de Rohben, Rasch Corinthia en Middelstum 2. Als clubhuis had men het café “Berg Calvaria” (J. Dijk), waar men zich in het waslokaal mocht wassen en verkleden. Later mocht het verkleden op de bovenzaal plaatsvinden. Waar in het begin veel spelers samengekomen zijn is het huis van de fam. K. Knol geweest die zelf ook lid was en later als materiaalbeheerder dienst deed. Bij Knol werd door de spelers van gedachten gewisseld over de volgende wedstrijd waarbij de te volgen tactiek ook toen al werd besproken. Mevr. Knol is het geweest die de eerste hoekvlaggen voor Reo heeft gemaakt. Bij uitwedstrijden waarbij met de bus werd gereisd konden maar enkelen een plaats in de bus krijgen. Deze kon in die tijd maar 24 personen vervoeren. Wanneer men dichter bij huis speelde toog een grote schare supporters mee naar b.v. ‘t Zandt, Usquert, Uithuizen, Middelstum of Rottum op de fiets. Hieruit bleek hoezeer men met de club meeleefde. Er was in die arme jaren van voor de oorlog niet veel te beleven, andere sporten zoals wij die nu kennen waren er nog niet zoveel waardoor het voetbal toen meer bij de mensen leefde dan nu het geval is. Men was voor f.1,- donateur, 1 jaar lang. Maar die ene gulden was voor velen een zware opgaaf.

  De oorlogsjaren

  De moeilijkste tijd was zonder twijfel de oorlogsjaren, met gebrek aan spelers vanwege onderduiken of tewerkstelling in Duitsland en later nijpend materiaalgebrek doordat er geen nieuw te koop was. Geen eenvoudige opgave voor het bestuur om de zaak draaiende te houden. De helpende hand werd hier echter geboden door enige landbouwers die goederen beschikbaar stelden waarmee door ruiling weer in de materiaal behoefte kon worden voorzien. Direct na de oorlog kwam een groot contingent spelers van Zijldijk-Oosternieland naar Roodeschool, mede als gevolg van het feit dat de v.v. Zijldijk die kort voor de oorlog was opgericht, tijdens de oorlogsjaren had opgehouden te bestaan. In 1947 werd van clubhuis gewisseld. Café Aldershof werd het nieuwe clubhuis en is dit in het verdere bestaan van Reo gebleven.

  Nieuw veld

  Vanaf 1952 speelt Reo op het naast het oude veld gelegen terrein van de fam. Büchli hetwelk na zeer veel werk speelklaar is gemaakt en door beide verenigingen Reo en Noorder Boys zal worden bespeeld. Beide verenigingen hebben een zeer groot aandeel geleverd in de totstandkoming hiervan. Omstreeks deze jaren zijn er fusiebesprekingen geweest om in de gemeente Uithuizermeeden te komen tot één voetbalvereniging. Ook de gemeente had hier groot belang bij vanwege de aanleg van een gemeentelijk sportterrein. Het liep echter op niets uit daar men liever zelfstandig bleef vanwege de te vage toezeggingen van de overheid waar dit terrein dan zou worden aangelegd. Nadat er nog eens een poging werd ondernomen was de zaak definitief van de baan en bleef alles zoals het was. Aan het einde van de jaren vijftig trad een groep spelers uit de Heracliden en gingen een eigen vereniging oprichten onder de naam Meister Boys welke zou gaan deelnemen aan de zondagssport. Deze groep was sterk geïnteresseerd in een fusie met de Roodeschoolsters en er zijn ook fusiebesprekingen gevoerd tussen beide besturen met als resultaat geen fusie. Wij van Reo wilden onze club niet opofferen ten gunste van het voetbal in Uithuizermeeden.

  Zoals iedere vereniging heeft ook Reo zijn hoogte- en dieptepunten gehad doch hierover wordt elders meer geschreven. In de ruim 28 jaren van het bestaan zijn veel dingen verloren gegaan zoals de ledenlijsten der eerste tien jaren waardoor men in dit boek wat dat betreft tot het beste resultaat is gekomen door informatie van oud spelers uit de beginjaren die hieraan een groot aandeel hebben gehad en deze gaarne hebben versterkt met eigen bijdragen. Op 1 juli 1963 ruilen de actieven het Reoshirt voor dat van Corenos doordat men met de zaterdagvereniging Noorder Boys tot fusie heeft besloten. Hiermee is het Reo tijdperk afgesloten die allen in de herinnering zal blijven bestaan en waaraan zeer velen met plezier zullen terugdenken.

  Namens oud Reo: K. Dam, Tj. Dopma, B.L. Westerdijk, J. Zwart.